Requisits per  presentar-se:

-Tenir 25 anys en l’any natural en què es realitza la prova.

-No tenir superada la PAU (o equivalent).

-No estar en possessió d’un títol de tècnic superior de formació professional, d’arts   plàstiques i disseny, o d’esports (o equivalent).

-No tenir cap titulació universitària.

COM ÉS LA PROVA?

La prova per majors de 25 anys té en comú  amb la prova per majors de 45 anys els exercicis de comentari de text, llengua catalana i llengua castellana.

 

La prova s’estructura en dues fases:

A.-Fase general:

té com a objectiu determinar la teva maduresa i idoneïtat per cursar estudis universitaris, així com la teva capacitat de raonament, de comprensió i d’expressió escrita en qualsevol de les dues llengües oficials a Catalunya, a més del coneixement d’una llengua estrangera. La prova és igual per a tothom.

Consta de quatre exàmens:

-comentari de text

-llengua catalana

-llengua castellana

-llengua estrangera (a triar entre anglès, francès, alemany, italià o portuguès)

B.-Fase específica:

Està estructurada en cinc opcions vinculades amb les cinc branques de coneixement en què s’articulen els títols universitaris oficials de grau:

A. Arts i humanitats
B. Ciències
C. Ciències de la salut
D. Ciències socials i jurídiques
E. Enginyeria i arquitectura

Has d’escollir una de les cinc opcions.

Aquesta fase consta de dos exàmens corresponents a matèries vinculades a l’opció d’accés triada.

Les matèries que pots triar per cada opció:

A. Arts i humanitats

Filosofia
Geografia
Història contemporània
Història de l’art
Literatura

B. Ciències

Biologia
Estadística
Física
Matemàtiques
Química

C. Ciències de la salut

Biologia
Estadística
Física
Matemàtiques
Química

D. Ciències socials i jurídiques

Economia de l’empresa
Estadística
Geografia
Història contemporània
Matemàtiques

E. Enginyeria i arquitectura

Dibuix tècnic
Economia de l’empresa
Física
Matemàtiques
Química