Actualment està convocada l’oferta per proveir 151 places de l’agrupació professional de funcionaris del cos subaltern d’administració de la Generalitat de Catalunya reservat a persones amb discapacitat intel·lectual (convocatòria 240).

En el següent enllaç podeu accedir a tota la informació de la convocatòria:

convocatòria 240 per subalterns de la Generalitat de Catalunya

A la nostra acadèmia us oferim suport per la preparació d’aquestes oposicions.

Podeu informar-vos, sense compromís, al nostre e-mail academiacreat@gmail.com  o bé trucant al 676798810  (també per whatsapp).

Requisits específics

Estar en possessió del títol d’ESO.

Requisits generals

  • Nacionalitat:
   1. Ser ciutadà espanyol
   2. Ser nacional d’algun dels altres estats membres de la Unió Europea o dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors.
 • Edat: haver complert 16 anys i no superar l’edat establerta per a la jubilació forçosa.
 • Capacitat: posseir la capacitat física i psíquica necessària per a l’exercici de les funcions pròpies de les places convocades.
 • Habilitació: no estar inhabilitat/da per a l’exercici de les funcions públiques, separat/da mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol Administració pública ni pertànyer al mateix cos o escala objecte de convocatòria.

Els requisits indicats abans s’han de complir el darrer dia del termini de presentació de sol·licituds i s’han de continuar complint fins a la presa de possessió com a funcionaris/àries de carrera.

 • Llengua catalana: posseir els coneixements de llengua catalana del nivell requerit a les bases específiques en el grau adequat a les funcions pròpies de les places del cos i / o escala de l’Administració de la Generalitat objecte de convocatòria.
 • Llengua castellana: els / les aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran de posseir coneixements de llengua castellana del nivell requerit a les bases específiques