Aquesta prova s’ha de superar de manera obligatòria si es vol accedir als graus en Educació Primària o en Educació Infantil.

S’han d’acreditar dues competències:

1.-Competència comunicativa i raonament crític.

-La comprensió del significat intrínsec de documents escrits sobre temes d’interès general i la capacitat de sintetitzar i integrar la informació, la capacitat d’expressar una reflexió per escrit amb claredat i precisió i el domini suficient del sistema lingüístic que permet expressar-se amb una qualitat lingüística acceptable.

-La capacitat d’aplicar el pensament cientificotècnic i els coneixements de l’àmbit social per a interpretar la informació rebuda i per predir i prendre decisions amb iniciativa i autonomia, com també la capacitat de diferenciar i valorar el coneixement científic per contrast amb altres formes de coneixement.

 

2.-Competència logicomatemàtica:

-La capacitat d’usar coneixements i habilitats relatius a diversos àmbits de les matemàtiques per a resoldre exercicis, problemes i situacions d’aplicació, i la capacitat d’analitzar els resultats obtinguts des del punt de vista de la seva raonabilitat.

 

 

A aquesta prova s’hi han de presentar…

Els estudiants amb el batxillerat finalitzat o que estiguin cursant 2n de batxillerat.

Els estudiants amb un cicle formatiu de grau superior (CFGS) finalitzat o que l’acabin aquest any.

Els qui procedeixen  de sistemes educatius estrangers.

Els estudiants que accedeixen a la universitat amb les proves per a més grans de 25 i 45 anys i per l’accés per a més grans de 40 anys.

I lògicament, també els estudiants que NO han superat la PAP en anteriors ocasions.

 

No han de realitzar les PAP…

-Els qui tenen superada la PAP el 2017 o el 2018.

-Els estudiants d’anys anteriors al 2017 que compleixen les condicions de la PAP definides per a la preinscripció universitària 2014, 2015 i 2016*, i que per tant tenen una nota igual o superior a 5 punts com a resultat de la mitjana aritmètica de les matèries de Llengua Catalana i de Llengua Castellana de la fase general de la PAU, sempre i quan les notes de cadascuna d’aquestes dues matèries siguin iguals o superiors a 4 punts.

-Els titulats universitaris o equivalents.

 

En quina llengua es pot fer la prova?

Els estudiants de batxillerat i CFGS de fora de Catalunya o els estudiants de sistemes educatius estrangers poden fer la prova en castellà.

Aquests estudiants hauran de fer una sol·licitud durant el termini de matrícula de la PAP a l’Oficina d’Accés a la Universitat o a qualsevol de les seves seus i lliurar la documentació que ho acrediti (Títol de batxillerat, títol de CFGS, certificat del centre de CFGS, etc.).

Els estudiants de 2n de batxillerat de Catalunya que estiguin exempts de la matèria de Llengua Catalana a la PAU pel Departament d’Educació, si el centre ho ha comunicat i acreditat a l’Oficina d’Accés a la Universitat no cal que presentin cap documentació.

Els estudiants de sistemes educatius de València o de les Illes Balears poden decidir examinar-se en català o en castellà. En cas de voler fer-ho en castellà, ho han de sol·licitar a l’Oficina d’Accés a la Universitat o a qualsevol de les seves seus, durant el termini de matrícula.

La resta d’estudiants tindran la prova en català i hauran de respondre en català.